Přeskočit na obsah »

Qalt "P" univerzální 15 kg prostředek

Qalt "P" univerzální 15 kg prostředek

Původní cena 699,- Kč

Akční cena Cena bez DPH 371,90 Kč S DPH: 450,- Kč

Qalt "P" univerzální 15 kg prostředek is available for purchase in increments of 1

Rychlý přehled

univerzální prací prostředek se sníženým obsahem fosfátů

Qalt "P" univerzální 15 kg prostředek

Detaily

Je vhodný pro praní všech druhů prádla při teplotách 30-90°C s vyjímkou vlny a přírodního hedvábí.

Bioaktivní přísada zaručuje dobrou prací účinnost v širokém rozsahu teplot a spolehlivé odstranění nečistot bílkovinné povahy při teplotách praní 40-60°C.

Bělící složka s aktivátorem působí při teplotě již od 40°C. 

 

Nebezpečí
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H315 Dráždí kůži.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
EUH208 Obsahuje enzymy proteázu a alfa-amylázu. Může vyvolat alergickou reakci.