Přeskočit na obsah »

Cit na nádobí 500ml aloe vera

Cit na nádobí 500ml aloe vera

Cena bez DPH 19,83 Kč S DPH: 24,- Kč
Cit na nádobí 500ml aloe vera is available for purchase in increments of 1

Rychlý přehled

Cit koncetrovaný prostředek na mytí nádobí 500ml.

Cit na nádobí 500ml aloe vera

  • Cit na nádobí 500ml aloe vera

Detaily

Cit  koncetrovaný prostředek na mytí nádobí 500ml.

VAROVÁNÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Použivejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí : Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu.

SKLADUJTE NA SUCHÉM A CHLADNÉM MÍSTE.

UCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!