Přeskočit na obsah »

Anticovid Hygiene 1L

Anticovid Hygiene 1L

Cena bez DPH 271,07 Kč S DPH: 328,- Kč

Rychlý přehled

Anti-COVID HYGIENE
Nebezpečí : Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podríždění oří .

Pokyny pro bezpečné zacházení : Je-li nutná lékařská pomoc , mějte po ruce obal nebo štítek výrobku . Uchovávejte mimo dosat dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy , jiskrami , otevřeným ohněd a jinými zdroji zapálení .
Zákaz koučení . Uchovávejte obal těsně uzavřený . PČI ZASÁŽENÍ OČÍ : Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočšky , jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno . Pokračujte ve vyplachování . Přetrváva-li podraždění očí : Vyhledejte lékařskou pomoc /ošetření . Odstraňte obsah/ obal v případě profesionálního použití předáním oprávněné osobě a v případě spotřebitelského použití v zařízení schváleném pro likvidací odpadů .
Obsahuje : ethanol , peroxid vodíku.

Anticovid Hygiene 1L

  • Anticovid Hygiene 1L

Detaily

Jedná se o dezinfekci na ruce dle složení Světové zdravotnické organizace a na základě doporučení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Velice účinný dezinfekční přípravek s vysokým obsahem alkoholu a peroxidu vodíku s virucidním, baktericidním a fungicidním účinkem zejména pro osobní ochranu a dezinfekci rukou. Obsahuje také linalool a parfém, ruce jsou po aplikaci pokryty i ochrannou vrstvou proti vysušování. Aplikace: pokryjte celou dlaň 2-3ml přípravku a řádně rozetřete, roztírejte alespoň 1 minutu.